Chủ đề

cách mạng tháng thám

 • Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

  Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp giải phóng con người khỏi áp bức, bất công. Trước lúc đi […]

   
   
 • Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

  Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

  Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 – […]